g-code drawing tool

Vad är detta?

g-draw är ett verktyg för att rita fina detaljer med 3D-skrivare. Mer specifikt är verktyget just nu anpassat till PrimaCreator P120 / Monoprice Select Mini och liknande skrivare. (Byggplatta 12x12 cm, filamentdiameter 1.75 mm och munstycke 0.4 mm.)

Verktyget låter dig rita genom att själv exakt definiera munstyckets rörelser över byggplattan. Det färdiga resultatet kan sedan exporteras till g-kod. Nedan finner du först en ruta för indata, en bild av byggplattan och en kolumn för utdata. Nedanför dessa så har du rutor för start- och slut-g-kod samt genererad g-kod.

Indata: Du ritar genom att skriva kommandon i denna ruta. Tillgängliga kommandon listas nedan.

Byggplattan: Bilden av byggplattan uppdateras allt eftersom du skriver kommandon i indatafältet. Det går också att välja vilka lager som visas eller att zooma genom att använda reglagen nedanför.

Utdata: Utdatafältet till höger om byggplattan visar vilka koordinater munstycket hamnar på efter varje ritkommando.

Verktyget har testats under Crome på MacOS. Ingen support lämnas på detta verktyg men det går åndå bra att skicka beröm och glada tillrop till gdraw (at) freijsidan.se.

What's this?

g-draw is a tool for drawing fine details with 3D printers. More specifically, the tool is currently adapted to PrimaCreator P120 / Monoprice Select Mini and similar printers. (Build plate 12x12 cm, filament diameter 1.75 mm and nozzle size 0.4 mm.)

The tool lets you to draw by precisely defining the nozzle movements over the build plate. The finished result can then be exported to g-code. Below you will first find an input box, an image of the build plate and an output field. Below these you will find boxes for start and end g-code as well as generated g-code.

Input: You draw by typing commands in this box. Available commands are listed below.

Build plate: The build plate is updated as you type commands in the input field. You can also select which layers are visible or zoom using the controls below.

Output: The output field to the right of the build plate shows which coordinates the nozzle ends on after each drawing command.

The tool has been tested under Crome on MacOS. No support is provided but all kinds of praise and happy feedback can still be sent to gdraw (at) freijsidan.se.

Main commands:                       Extrusion commands:  Travel commands:
--------------                       -------------------  ----------------
# [comment]    Add comment               f [distance]     tf [distance]     Forward in the current direction
name [filename]  Set filename for download        s [angle] [distance] ts [angle] [distance] Change direction and optionally move
o [x] [y] [angle] Set point of origin for first layer                          forward in the new direction
l1h [height]    First layer height           c [angle] [radius]  tc [angle] [radius]  Change direction and add a curved edge
lh [height]    Layer height              xy [x] [y] [angle]  txy [x] [y] [angle]  Go to coordinates relative to current
lu         Add new layer                                     direction and optionally change angle
lr         Add new layer and reset Z to bottom layer           r            Retracts filament if used as last
part [name]    Add recent commands to named part                           command before new layer
inc [name]     Include named part
incr [name]    Include named part and reverse all angles
[Close help]
 
Input (?)
Load demo: 1 2 3
Output
In total 1 layers, 0.3 mm. Visible 3 Show from 1 to 1 Scale 5 pixels/mm

Start g-code
End g-code

 
Resulting g-code

(Even more) Advanced options

g-code to trace
Layer from g-code to trace
g-draw is copyrighted and may not be copied without permission. Contact e-mail: gdraw (at) freijsidan.se